XI-FINAL RESULT FOR THE YEAR 2017-18

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA  , RANK IN THE CLASS
CONSOLIDATED MARKS 2017-18 FINAL RESULT
Class Teacher   Mrs.Sheena Punnoose Class XI
Sl.No. NAME OF THE STUDENT ENGLISH MATHS PHYSICS CHEMISTRY COMP.SCIENCE/BIOLOGY TOTAL (500 MARKS)
    Theory80 ASL20 Total100 Theory100 Practical0 Total100 Theory70 Practical30 Total100 Theory70 Practical30 Total100 Theory70 Practical30 Total100  
1 SACHIN G NAIR 71.0 18.5 90 93.0 0.0 93.0 61.0 30.0 91.0 58.0 30.0 88.0 62.0 30.0 92.0 454 1
2 TIBIN DANIEL BIJU 75.0 19.0 94 81.0 0.0 81.0 61.0 30.0 91.0 66.0 30.0 96.0 60.0 30.0 90.0 452 2
3 ASHKAR H 70.0 17.0 87 74.0 0.0 74.0 62.0 30.0 92.0 61.0 30.0 91.0 69.0 30.0 99.0 443 3
4 ADITHYA M NAIR 69.0 18.5 88 61.0 0.0 61.0 64.0 30.0 94.0 61.0 30.0 91.0 66.0 30.0 96.0 430 4
5 ANOOJ S 72.0 18.5 91 78.0 0.0 78.0 48.0 30.0 78.0 50.0 30.0 80.0 65.0 30.0 95.0 422 5
6 ASIF SAHEER 66.0 18.0 84 84.0 0.0 84.0 55.0 29.0 84.0 57.0 29.0 86.0 52.0 30.0 82.0 420 6
7 GOWRI S 72.0 17.5 90 65.0 0.0 65.0 58.0 30.0 88.0 56.0 30.0 86.0 61.0 30.0 91.0 420 7
8 SHALU MURALI 68.0 16.0 84 63.0 0.0 63.0 62.0 30.0 92.0 56.0 30.0 86.0 61.0 30.0 91.0 416 8
9 VAISAKH J PRASANNAN 65.0 18.5 84 66.0 0.0 66.0 51.0 29.0 80.0 59.0 30.0 89.0 67.0 30.0 97.0 416 9
10 SREYA MOHAN 74.0 19.5 94 70.0 0.0 70.0 46.0 30.0 76.0 53.0 30.0 83.0 56.0 30.0 86.0 409 10
11 AKHIL JOSEPH MATHEW 73.0 19.0 92 53.0 0.0 53.0 51.0 30.0 81.0 54.0 30.0 84.0 63.0 30.0 93.0 403 11
12 MANU KRISHNAN M 72.0 18.5 91 75.0 0.0 75.0 46.0 28.0 74.0 56.0 30.0 86.0 45.0 29.0 74.0 400 12
13 U J SHABAREENATH 66.0 17.0 83 70.0 0.0 70.0 49.0 30.0 79.0 52.0 30.0 82.0 54.0 30.0 84.0 398 13
14 A JAYADEEP GHOSH 71.0 18.5 90 54.0 0.0 54.0 53.0 30.0 83.0 50.0 30.0 80.0 59.0 30.0 89.0 396 14
15 VISAKH B 68.0 18.5 87 68.0 0.0 68.0 46.0 29.0 75.0 50.0 30.0 80.0 50.0 29.0 79.0 389 15
16 ABHIRAMI L 71.0 17.5 89 54.0 0.0 54.0 50.0 30.0 80.0 50.0 30.0 80.0 54.0 30.0 84.0 387 16
17 RIYA MARIA FRANCIS 70.0 19.0 89 61.0 0.0 61.0 47.0 28.0 75.0 52.0 30.0 82.0 49.0 30.0 79.0 386 17
18 ASWATHY H PILLAI 73.0 16.5 90 46.0 0.0 46.0 55.0 27.0 82.0 52.0 29.0 81.0 57.0 30.0 87.0 386 18
19 ALEESHA 63.0 16.5 80 64.0 0.0 64.0 42.0 30.0 72.0 48.0 30.0 78.0 60.0 30.0 90.0 384 19
20 ASHIK V REGHU 69.0 17.5 87 61.0 0.0 61.0 45.0 29.0 74.0 50.0 30.0 80.0 49.0 30.0 79.0 381 20
21 RAMAN H 69.0 18.5 88 75.0 0.0 75.0 46.0 29.0 75.0 41.0 29.0 70.0 43.0 29.0 72.0 380 21
22 THALMEEZ MUHAMMED 65.0 18.5 84 54.0 0.0 54.0 45.0 30.0 75.0 57.0 30.0 87.0 49.0 30.0 79.0 379 22
23 NANDU SASIDHARAN 67.0 19.0 86 46.0 0.0 46.0 48.0 30.0 78.0 49.0 30.0 79.0 58.0 30.0 88.0 377 23
24 SUBIN R K 74.0 19.0 93 50.0 0.0 50.0 44.0 30.0 74.0 47.0 30.0 77.0 53.0 30.0 83.0 377 23
25 SANANTHU SANTHOSH 71.0 16.5 88 51.0 0.0 51.0 41.0 29.0 70.0 49.0 30.0 79.0 59.0 30.0 89.0 377 25
26 GAYATHRI NAIR 70.0 18.0 88 58.0 0.0 58.0 51.0 30.0 81.0 52.0 30.0 82.0 37.0 29.0 66.0 375 26
27 SHIYANGSHA S 71.0 17.5 89 51.0 0.0 51.0 49.0 29.0 78.0 43.0 30.0 73.0 54.0 30.0 84.0 375 27
28 P SREELEKSHMI 70.0 17.5 88 47.0 0.0 47.0 56.0 28.0 84.0 46.0 29.0 75.0 50.0 30.0 80.0 374 28
29 KAVYA K 73.0 17.5 91 48.0 0.0 48.0 50.0 30.0 80.0 42.0 29.0 71.0 49.0 30.0 79.0 369 29
30 NIKHILA SHAJI 67.0 18.0 85 45.0 0.0 45.0 50.0 28.0 78.0 49.0 30.0 79.0 47.0 29.0 76.0 363 30
31 ARYA ANIL KUMAR 65.0 18.0 83 39.0 0.0 39.0 59.0 28.0 87.0 49.0 30.0 79.0 45.0 29.0 74.0 362 31
32 BETSY ELIZABETH JOHN 73.0 18.5 92 43.0 0.0 43.0 46.0 28.0 74.0 43.0 30.0 73.0 43.0 29.0 72.0 354 32
33 ARHA P MADHU 72.0 18.5 91 40.0 0.0 40.0 47.0 27.0 74.0 43.0 30.0 73.0 46.0 29.0 75.0 353 33
34 NITHIYA MANOJ 68.0 18.5 87 52.0 0.0 52.0 47.0 29.0 76.0 43.0 30.0 73.0 35.0 29.0 64.0 352 34
35 AKSHARA PRAKASH 72.0 19.5 92 49.0 0.0 49.0 30.0 29.0 59.0 48.0 30.0 78.0 44.0 29.0 73.0 351 35
36 ABHISHEK M 72.0 17.5 90 49.0 0.0 49.0 41.0 28.0 69.0 43.0 29.0 72.0 41.0 29.0 70.0 350 36
37 GREESHMA  68.0 17.0 85 49.0 0.0 49.0 50.0 28.0 78.0 31.0 30.0 61.0 46.0 29.0 75.0 348 37
38 BABILU SREEKAR 71.0 18.0 89 48.0 0.0 48.0 34.0 28.0 62.0 35.0 30.0 65.0 49.0 30.0 79.0 343 38
39 APARNA S 68.0 17.5 86 51.0 0.0 51.0 48.0 29.0 77.0 46.0 30.0 76.0 25.0 28.0 53.0 343 39
40 ANU MARIYA SABU 65.0 18.5 84 44.0 0.0 44.0 46.0 29.0 75.0 39.0 30.0 69.0 41.0 29.0 70.0 342 40
41 SARIGA K SABU 69.0 17.5 87 50.0 0.0 50.0 50.0 29.0 79.0 38.0 29.0 67.0 30.0 29.0 59.0 342 40
42 ANAGHA 68.0 18.0 86 42.0 0.0 42.0 34.0 29.0 63.0 40.0 28.0 68.0 47.0 30.0 77.0 336 42
43 ABHISHEK RAJU 68.0 18.5 87 35.0 0.0 35.0 45.0 27.0 72.0 40.0 29.0 69.0 38.0 29.0 67.0 330 43
44 HARIKRISHNAN V B 68.0 16.0 84 42.0 0.0 42.0 34.0 29.0 63.0 35.0 29.0 64.0 28.0 30.0 58.0 311 44
45 B SIVASREEKRISHNA 66.0 18.5 85 39.0 0.0 39.0 38.0 27.0 65.0 34.0 28.0 62.0 31.0 29.0 60.0 311 45
46 ABHISHEK D 57.0 18.0 75 37.0 0.0 37.0 45.0 29.0 74.0 30.0 30.0 60.0 31.0 29.0 60.0 306 46
  Class Average 87.23 55.98 77.41 77.61 79.11 75.47